https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest medezeggenschapsraad (MR) | OBS de Samensprong

medezeggenschapsraad (MR)

Elke school in Nederland kent een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad is een raad van leerkrachten en ouders. Deze voorziening is getroffen om ouders en leerkrachten op meer officiële wijze bij de school te betrekken. In de MR vindt dus direct overleg plaats tussen ouders, leerkrachten en directie over zaken die vooral het beleid van de school aangaan; de besteding van middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, etc.  

De MR heeft een reglement, dat door de overheid is goedgekeurd en waaraan bestuur en MR zich moeten houden. In het reglement staan de bevoegdheden en taken van de MR genoemd.  

De oudergeleding bestaat uit 2 ouders. Dit zijn: Pieter Verstegen (voorzitter) en Imke Marcelissen-Haegens. 
De personeelsgeleding bestaat uit 2 leerkrachten. Dit zijn Karin Hesen en Joeri Verhaagh.

Natuurlijk mag je van ons verwachten dat we het beste voor hebben met de kinderen en de school. Jullie feedback, informatie en vragen zijn daarbij heel belangrijk voor ons en daarmee ook voor de school.

De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken.Als je vragen en/ of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met een van de MR-leden. Ook kun je een MR vergadering bijwonen. De data staan op de schoolkalender. Alle leden van de MR staan je graag te woord. Mocht een vraag niet bij de MR thuishoren dan zullen we je doorverwijzen naar de groepsleerkracht of directie. De groepsleerkracht en de directeur is en blijft bij praktische zaken voor iedereen het eerste aanspreekpunt. Per mail is de MR ook te bereiken: medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl