https://samensprong-akkoord-po.nl/wp-content/themes/gymappstest werkgroep evenementen (WE) | OBS de Samensprong

werkgroep evenementen (WE)

De werkgroep bestaat uit een aantal ouders en twee teamleden. Deze werkgroep bereidt een groot aantal feesten voor en zorgen voor de organisatie van de uitvoering hiervan.

Stichting Akkoord! is een van de eeste onderwijsstichtingen die geen vrijwilige ouderbijdrage meer vraagt aan ouders. We streven naar gelijke kansen voor elk kind op onze school. De werkgroep evenementen organiseert haar evenementen en activiteiten met middelen uit de schoolexploitatie. De school kan in samenspraak met de medezeggenschapsraad bij bijzondere activiteiten (bijv. schoolverlaterskamp) wel nog een vrijwillige bijdragen vragen.